Použití světelného mikroskopu, různé techniky světelné mikroskopie, použití SEM mikroskopie, zhotovení různých typů preparátů, jednoduché analýzy obrazu, realizace základního biologického experimentu a jeho vyhodnocení.
Předmět seznamuje se zařazením člověka do biologického systému, se základy anatomie, fyziologie a základy první pomoci. Pozornost je věnována aktuálním problémům vlivu životního prostředí na zdraví, problematice drogových závislostí a výchově k osobní odpovědnosti za své zdraví. Průběžně jsou probírány vývojové odlišnosti v jednotlivých etapách ontogeneze.
5denní výjezdní terénní cvičení mimo liberecký kraj do vybrané přírodovědně zajímavé oblasti. Například je plánováno Karlovarsko, Znojemsko, Ostravsko...
Cílem předmětu je seznámit studenty s hlavními skupinami sinic, rostlin a hub, jejich význam pro člověka (využití v potravinářství, zemědělství a medicíně, toxiny hub a sinic) a vztahy s biotickými a abiotickými složkami prostředí. U vybraných skupin - základní charakteristika, způsob rozmnožování, výskyt, ekologický význam, systém a typické a/nebo důležité zástupce. Základních anatomické a morfologické znaků, charakteristika a funkce rostlinných orgánů, pletiv a základní typy květenství a plodů. V praktických cvičeních budou studenti pozorovat na živém nebo trvalém materiálu typické zástupce probíraných skupin. Součástí bude mikroskopické pozorování sinic, řas a hub.
Didaktika botaniky. Didaktika zoologie. Didaktika biologie člověka. Cílem předmětu je získání znalostí o didaktických možnostech výuky přírodopisu na ZŠ. Cvičení jsou zaměřeny na vlastní prezentaci vedení výuky na konkrétním příkladu a inovativních přístupech k didaktice jednotlivých témat.
Cílem předmětu je seznámit studenty s organogenezí, ontogenezí, komunikací, asimilací C a N, výživou rostlin, transportem vody a reakcí na stres u rostlin.

Biologické poznatky v pravěku, starověku a antice. Biologické poznatky ve středověku (5.-15. stol.). Biologie v období renesance (15.–16. stol.). Biologie novověku. Myšlenkové proudy a teorie 17.-18. stol. Biologické vědy v 1. pol. 19. stol. Biologické vědy v 2. pol. 19. stol. Život a biologie, Evoluční teorie. Biologické vědy ve 20. století. Biologický výzkum. Biologie ve 21. stol. Biologie a člověk.

Bakterie a viry. Stavba virových částic, životní cyklus virů. Vybraná virová onemocnění. Stavba bakteriální buňky. Růst a množení bakterií. Kultivace bakterií. Antibiotika. Biofilm. Bakterie jako původci onemocnění. Fyziologická mikroflóra lidského těla. Mikroorganismy v zemědělství a průmyslu.

V rámci laboratorního cvičení se studenti naučí různé způsoby očkování bakterie, seznámí se se způsoby kultivace bakterií včetně mikrobiologických půd, naučí se barvení a imerzní pozorování bakterií, seznámí se s půdní mikroflórou, s mikroorganismy ve vzduchu, ve vodě a na kůži. Naučí se kultivovat vybrané kmeny plísní.

 1. Stručná historie obecné biologie a základní biologické vědy
 2. Buňka – chemické složení (voda, minerální látky, biogenní prvky, metabolity)
 3. Organizace buněčných soustav – buněčné a nebuněčné systémy, viry, priony, prokaryotní buňka
 4. Eukaryotní buňky  – rostlinné, živočišné, houby, endosymbiotická teorie
 5. Základní organely a jejich funkce, biologické membrány – kompartmentizace eukaryontní buňky, funkce membrán, cytoskelet buňky
 6. Metabolizmus buňky – základní metabolické dráhy, význam enzymů, proteosyntéza a fotosyntéza, katabolické dráhy
 7. Výměna látek – základní mechanizmy, difuze, osmóza, endocytóza a exocytóza
 8. Buněčné dělení – typy buněčného dělení u prokaryot a eukaryot, principy a rozdíly mezi mitózou a meiózou
 9. Buněčný cyklus – molekulární mechanismy regulace, stárnutí a buněčná smrt
 10. Vzájemná komunikace mezi buňkami – signální molekuly, význam jejich chemické povahy, typy receptorů
 11. Dědičnost a proměnlivost, nukleové kyseliny a jejich význam v biologických systémech, genetická informace, genetický kód, transkripce a translace
 12. Patologické stavy buněk, kancerogeneze, mutageneze, mechanismy oprav poškozené DNA, základní informace o genovém inženýrství
 13. Třídění organizmů podle typu metabolizmu a energie, základy taxonomie a principy názvosloví
 14. Organismy a jejich životní prostředí, ekologické faktory, populace a společenstva, ekosystém

Terénní výuka vybraných oblastí se zaměřením na geologii, zoologii, botaniku a další přírodovědné zajímavosti.

Základní pojmy, historie – vývoj a složení stravy. Anatomie a fyziologie trávicí soustavy. Anatomie a fyziologie vylučovací soustavy. Fyziologie, resorpce živin. Proteiny, sacharidy, lipidy ve výživě. Minerální látky, vitamíny. Doporučené dávky živin, patofyziologie výživy. Speciální typy výživy (léčebné diety). Alternativní způsoby stravování. Látky s negativním vlivem na výživu.

Vznik a výskyt prvků na Zemi a ve vesmíru. Vznik minerálů a hornin v přírodě, určování stáří hornin. Vznik magmatických, sedimentárních a metamorfovaných hornin a jejich minerálů. Vznik minerálů a jejich ložisek dalšími přírodními procesy. Nejvýznamnější ložiska rud a nerudných surovin v ČR a ve světě a jejich vznik. Při cvičeních se studenti seznámí s charakteristickým vzhledem a vlastnostmi nejdůležitějších hornin a horninotvorných minerálů a jejich paragenezí. Dále se blíže seznámí s paragenezemi minerálů z nejvýznamnějších nebo výjimečných ložisek rud i nerudných surovin z ČR a ze světa.

Cílem předmětu je získání znalostí o základních geologických jednotkách na území ČR, o vlivu jednotlivých orogenezí na vývoj Českého masivu, o vývoji Českého masivu. Cvičení jsou zaměřeny na práci s geologickými mapami, zejména 1:50 000, na procvičování základních geologických jevů (tektonika, orografie, paleontologie) a na terénní mapování.

Klasifikace minerálů a jejich určování na základě fyzikálních, chemických a strukturních vlastností, používané metody. Vznik, vývoj a výskyt minerálů v přírodě, parageneze, horninotvorné minerály. Systematický přehled nejdůležitějších minerálů, jejich vlastnosti, význam a výskyt. Nejvýznamnější minerály a mineralogické lokality v ČR.

Při cvičeních se studenti seznámí se vzhledem a vlastnostmi nejdůležitějších minerálů a jejich makroskopickým určováním. Dále se naučí používat polarizační mikroskop a další základní postupy pro identifikaci minerálů. V rámci cvičení se účastní i exkurze ke speciálním přístrojům používaným k identifikaci minerálů (rtg. difrakce, mikrosonda, rtg. fluorescence).

Úvod do paleontologie. Vznik a typy fosílií. Principy paleoekologie. Základy systematiky a nomenklatury. Systém - základní charakteristika jednotlivých skupin. Přínos paleontologie pro geologii.
Předmět je členěn na dvě části. První část bude realizována v ZOO Liberec, kde bude pozornost věnována chovu vybraných exotických zvířat (opice, sloni, ptáci, šelmy, ….). Druhá část bude realizována v v odborných učebnách a zemědělských plochách Střední školy hospodářské a lesnické ve Frýdlantu v Č. Škola poskytne prostor v oblasti živočišné a rostlinné výroby. V rámci rostlinné výroby bude pozornost věnována pěstování zeleniny, olejnin, okopanin, luštěnin, pěstování vinné révy a chmele otáčivého. V rámci živočišné výroby bude výuka věnována chovu hospodářských zvířat (ovce, kozy, krávy, drůbež).
Studenti se seznámí s diverzitou rostlin a vzájemnými vztahy jednotlivých skupin. Systém rostlin v průběhu evoluce. Zelené řasy a vyšší rostliny - základní charakteristika, způsob rozmnožování, výskyt, ekologický význam, systém a typické zástupce. Vyšší rostliny: mechy, hlevíky a játrovky, ryniové rostliny, kapraďorosty, nahosemenné a krytosemenné rostliny. V praktických cvičeních budou studenti pozorovat na živém materiálu typické zástupce probíraných čeledí. Studenti absolvují exkurzi do Botanické zahrady v Liberci, zaměřené na systematiku, diverzitu a rozšíření rostlin na Zemi.
Základní principy taxonomie a nomenklatury. Protozoa. Ploštěnci, hlístice, kroužkovci. Kroužkovci, měkkýši, ostnokožci. Členovci. Chordata, Vertebrata, paryby, ryby. Obojživelníci, plazi. Ptáci. Savci. Fylogeneze živočichů. Teplota a její udržování, funkce tělních tekutin, exkrece a osmoregulace. Fyziologie pohybu, fyziologie trávicí soustavy a vstřebávání, fyziologie nervové soustavy, funkce tělních tekutin. Etologie a ekologie živočichů.

Stavba a funkce živočišných orgánů – endokrinní soustava a její fylogenetický vývoj. Regenerace, etologie.