Základní teoretické i praktické znalosti jednotlivých pomocných věd historických.

Vzhledem k tomu, že se postupně zvyšuje počet posluchačů oboru historie a liberecké knihovní fondy (zvláště fond katedry historie), obsahující zpravidla jeden či dva exempláře klíčových titulů, nedokáží v daném směru plně uspokojit požadavky studujících, rozhodli jsme se, že zpracujeme jakýsi základní (minimální) přehled událostí českého středověku, propojený s fotografiemi dobových dokumentů, resp. vybraných pramenů (ať už písemných, obrazových či hmotných). Předkládaný text tak nejen obráží mnohé zásadní teze, souvislosti, příp. závěry a komentáře obsažené v četných publikacích uvedených v použité či doporučené literatuře, nýbrž na mnoha místech umožňuje zároveň vnímat i dochované dobové reálie, pořízené převážně z obrazového vybavení těchto knih.

Tento učební materiál nicméně nemůže suplovat podstatu vlastního studia založeného nutně na četbě odborných publikací, poskytuje však prvotní informaci a napomáhá orientaci v dané problematice; v neposlední řadě upozorňuje na kvalitní a podstatné tituly i vydané prameny, jež si zasluhují zvýšenou pozornost. Ovšem na tomto místě je třeba zdůraznit, že se zdaleka nejedná o uzavřenou učební pomůcku; je naopak její velkou výhodou, že může být průběžně doplňována a zpřesňována o výsledky aktuálního výzkumu i o nová vyobrazení. Její informační hodnota, jak oba autoři doufají, se bude nadále zvyšovat, čímž bude naplněn jeden z proponovaných cílů celého projektu.